Tvärgruppsarbete gör alla aktiva

Tvärgrupper är en bra metod för att aktivera alla elever i en grupp. Till skillnad från traditionella grupparbeten kan ingen bara glida med utan att göra något. Eleverna hjälper varandra och alla kan få känna sig duktiga.

Man kan använda tvärgrupper på många olika sätt både som en snabb klassrumsaktivitet eller som slutredovisning av ett större arbetsområde. I följande text berättar jag bland annat om hur metoden kan användas på olika sätt, vilka stödstrukturer man kan lägga till för att få bättre arbete i grupperna och längst ner hittar du exempel på hur gruppindelningen kan se ut beroende på hur många elever det finns i klassen.

En tvärgrupp är en grupp som består av medlemmar från olika andra grupper eller en grupp där medlemmarna har olika kompetenser.

tvärgruppHur gör man?

Det finns flera olika sätt att arbeta med tvärgrupper. En variant börjar med att man delar in klassen i olika grupper som kallas expertgrupper. Expertgrupperna får olika uppgifter som de ska lösa/diskutera och gruppmedlemmarna måste hjälpa varandra att förstå och komma fram till gemensamma lösningar. När de är klara ska alla medlemmarna i expertgruppen ha anteckningar och vara redo att presentera vad de har kommit fram till för klasskamrater från de andra grupperna. Tvärgrupper består av en elev från varje expertgrupp. (längst ner på sidan hittar du info om hur man delar in eleverna i grupperna.) I tvärgruppen ska eleverna berätta vad deras expertgrupp kom fram till och sedan lyssna på vad medlemmarna från de andra expertgrupperna berättar. Det är just detta att eleverna i tvärgruppen har olika kompetens som är det unika med tvärgruppsarbetet och det är det som gör att eleverna måste vara aktiva i arbetet på ett helt annat sätt än traditionellt grupparbete.

Eleverna blir mer engagerade i tvärgruppen om de behöver varandras information för att kunna se en helhet eller lös ett problem. Expertgrupperna kan exempelvis ha i uppgift att titta efter olika sak i en film eller läsa olika artiklar kopplat till ett gemensamt ämne. Efter att alla har delgett sin information kan eleverna arbetare vidare i tvärgruppen med hjälp av sin samlade kunskap eller så kan man låta eleverna jobba vidare enskilt utifrån kunskaperna de har fått i sina tvärgrupper.

arbete i tvärgrupper avsluta enskilt arbete utan rubrik.PNG

En annan variant att arbete med tvärgrupper är att man låter eleverna arbeta enskilt med olika saker och sedan formar man en tvärgrupp av ett antal elever som har arbetat med olika saker. I tvärgrupperna delger de varandra sina kunskaper och de kan t.ex. använda sin samlade kunskap för att tillsammans lösa ett problem eller göra en gemensam sammanställning av något. Alternativt kan eleverna sedan arbeta vidare enskilt utifrån kunskaperna de har fått i sina tvärgrupper.

tvärgrupper från enskilt arbete

Fördelar med att jobba med tvärgrupper

  • Man lär sig mycket av att återberätta och förklara saker för andra.
  • Ingen kommer undan utan alla måste både lyssna och prata.
  • Samtliga elever måste vara insatta i arbetet gruppen har gjort.
  • Eleverna får öva sig i att prata inför en mindre grupp vilket oftast känns lättare än att redovisa inför hela klassen.
  • För många är det lättare att redogöra för vad man kommit fram till i sin expertgrupp istället för att berätta vad man själv personligen har kommit fram till.
  • De duktiga eleverna får inte samma möjlighet att dominera i gruppen eftersom alla är experter på olika saker.
  • Man kan använda eleverna som lärresurser för varandra. Om man konstruera uppgiften så att eleverna i tvärgruppen behöver information från varandra för att kunna lösa en senare uppgift så blir eleverna ännu mer aktiva lyssnare och de frågar varandra om hjälp och förklaringar.
  • Om eleverna har redovisningar i tvärgrupper så sparar man tid då många redovisningar kan ske samtidigt. (Om man vill använda det som diskuteras i grupperna som betygsunderlag kan man ordna så att varje grupp filmar eller spela in ljudet under diskussionen så du kan lyssna på det i efterhand.)

Stödstrukturer och extra tips 

Ge eleverna tydliga skriftliga instruktioner. Glöm inte att skriva ner exempelvis att alla måste anteckna och att de ska se till att alla förstår instruktionen innan de börjar. Du kan använda t.ex. en bild likt den här under som bildstöd.

bildstöd för tvärgrupp.PNG

Det kan vara svårt för vissa elever att överblicka alla steg i arbetsprocessen då kan det vara bra att ge dem en instruktion i taget och göra en bild som visar vad en tvärgrupp är. Här under hittar du bilder som riktar sig till elever som du kan ladda ner och använda.

Ett tips är att skriva instruktionerna för arbetet i expertgruppen på ena sidan av pappret och sedan instruktionen för tvärgruppen på baksidan så det inte blir för mycket information på en gång.

Andra elever blir trygga av att veta vad som ska hända och för dem kan det vara tryggt att veta att de exempelvis är en blå 3:a vilket betyder att de nu är i blå expertgrupp och att de sedan ska redovisa och jobba med tvärgrupp nr 3. Man kan gärna färgmarkera  instruktionen till expertgrupperna och även markera på dem vilken tvärgrupp varje elev ska ingå i.

För att arbetet i gruppen ska fungera bra kan man använda stödstrukturer i form av tilldelade roller som tidshållaren, en som ser till att gruppen håller sig till uppgiften, en som fördelar ordet osv. Du kan läsa mer om detta och hitta bildkort på olika roller här. Tänk på att bara använda de roller som behövs för att arbetet ska fungera bättre eller för att eleverna behöver träna en viss förmåga.

En annan stödstruktur som kan vara bra att använda är att skriva upp formuleringar som eleverna kan använda i sin diskussion för att de ska formulera och få med det du har tänkt i sin diskussion kring frågorna/uppgiften de har fått.

– Jag tycker att… eftersom…
-Jag tror att … eftersom…
-Det kan leda till…
-En annan följdeffekt är…
-En negativ sak med det är att…

Man kan också ge dem exempel på frågor de kan ställa till varandra:

-Vart i texten hittar du det?
-Kan du ge ett exempel?
-Vad är det?
-Så du menar att…


Tvärgruppsarbete 2.0

Utöver de ursprungliga varianterna som jag beskrivit tidigare i texten kommer här lite inspiration för er som är redo att ta det ett steg till och göra nya tvärgrupper efter de  första tvärgrupperna. Eleverna redovisar alltså först sin expertkunskap i en tvärgrupp. Alla elever måste lyssna noga och lära varandra för när de är klara ska de delas in i en ny grupp där de får i uppdrag att berätta om dem nyss har lärt sig. Om man känner att det blir för mycket att göra en ny tvärgrupp till kan man istället låta eleverna diskutera i par.

Exempel på hur det kan gå till:
Eleverna välja ett organ som de vill lära sig mer om. De ska lära sig om hur organet påverkas av livsstil och miljöfaktorer. De får jobba enskilt eller i grupp (expertgrupp) och sedan redovisar de vad de har kommit fram till i små tvärgrupper med hjälp av en bild som delas ut till alla i gruppen. Alla i tvärgruppen ska anteckna noga. För att kontrollera att de som antecknat har förstått och inte har missat något så får personen som sitter till höger om den som redovisat läsa sina anteckningar högt och den som redovisat får fylla på och förklara om det behövs. Sen kommer det mest spännande, eleverna ska bilda nya tvärgrupper och denna gång ska de redovisa om något av de organ som de precis har fått lära sig om med hjälp av den bild de har fått. Eleverna vet om denna twist innan de började sin första redovisning vilket gör att de lyssnar väldigt uppmärksamt på varandra och de ställer fler frågor för att försäkra sig om att de förstår varandra så pass bra att de kan återge det dem har lärt sig. Bilden de fått är också ett stöd när de ska återberätta.

I den sista tvärgruppen kan varje elev fakta om många organ och de får tillsammans planera vem som ska berätta om vad med hjälp av bilderna de har samlat på sig kan de snabbt få en överblick om vad varje elev kan.

Att eleverna måste återge något de har lärt sig förstärker inlärningen och det gör inget att det finns elever som har hört om det organet innan då det blir en bra repetition och de kan hjälpa åt att förklara och fylla på information.

Har du också gjort en twist på arbetet med tvärgrupper så får du gärna berätta om det i kommentarfunktionen här under.

Hur man gör gruppindelningen

Förbered noga hur du ska göra gruppindelningen till tvärgrupperna så att det inte blir osäker när du ska instruera eleverna. Om man bara tänker till lite innan är det inte så svårt.

Om det inte behöver vara en elev från varje expertgrupp i tvärgruppen är det enkelt att sätta ihop grupperna då de inte behöver gå jämt upp. Du behöver bara se till att elever från samma expertgrupp inte kommer till samma tvärgrupp.

Här nedanför hittar du några färdiga uträkningar för dig som vill att alla tvärgrupper består av minst en elev från varje expertgrupp. Detta är bara exempel det finns flera möjliga varianter. Om antalet elever inte går jämt upp måste tyvärr 1-2 elever jobba tillsammans med någon annan från samma expertgrupp i tvärgruppen.

Ett bra tips för att det inte ska bli för många elever i varje tvärgrupp är att man inte har för många olika uppgifter till expertgrupperna. På bilden nedan är det t.ex. 8 st expertgrupper men det finns bara fyra olika uppgifter (blå, grön, röd och gul) De grupper med samma uppgift (färg) jobba alltså med samma sak. De kan sedan bilda 8 tvärgrupper med bara 4 elever i varje grupp.

Klass med 32 elever32 elever
Du kan ha åtta expertgrupper (bara fyra uppgifter) med fyra elever i varje grupp. På bilden markeras expert-grupperna med färger och tvärgrupperna med siffror.
Då blir det åtta tvärgrupper med fyra elever i varje grupp.

Klass med 30 st elever 
Du kan ha sex expertgrupper (bara tre uppgifter) med fem elever i varje grupp
Då blir det tio tvärgrupper med tre elever i varje grupp
eller
Du kan ha tio expertgrupper (bara fem olika uppgifter) med tre elever i varje grupp .
Då blir det sex tvärgrupper med fem elever i varje grupp.

Klass med 24 st elever
Du kan ha åtta expertgrupper (bara fyra uppgifter) med tre elever i varje grupp.
Då blir sex st olika tvärgrupper med fyra elever i varje tvärgrupp.
eller
Du kan ha sex stycken expertgrupper (bara tre olika uppgifter) med fyra elever i varje grupp.
Då blir åtta stycken tvärgrupper med tre elever i varje tvärgrupp.

Klass med 20 elever
Du kan ha fem expertgrupper med fyra elever i varje grupp.
Eftersom det är fyra elever i varje expertgrupp och de ska ingå i varsin tvärgrupp så blir det fyra tvärgrupper med fem elever i varje tvärgrupp.
eller
Du kan ha fyra expertgrupper med fem elever i varje grupp.
Eftersom det är fem elever i varje expertgrupp och de ska ingå i varsin tvärgrupp så blir det fem  tvärgrupper med fyra  elever i varje grupp.

Klass med 18 st elever 
Sex expertgrupper (men bara tre uppgifter) med tre elever i varje grupp .
Sex tvärgrupper med tre elever i varje tvärgrupp.
eller
Tre expertgrupper med sex elever i varje grupp.
Eftersom de sex eleverna i expertgruppen ska ingå i varsin tvärgrupp blir det sex stycken tvärgruppen med tre elever i varje

Klass med 12 st elever
Du kan ha tre expertgrupper med fyra elever i varje grupp.
Eftersom det är fyra elever i varje expertgrupp och de ska ingå i varsin tvärgrupp så blir det fyra tvärgrupper med tre elever i varje grupp.
eller
Du kan ha fyra expertgrupper med tre elever i varje grupp.
Eftersom det är tre elever i varje expertgrupp och de ska ingå i varsin tvärgrupp så blir det tre tvärgrupper med fyra elever i varje.

Har jag undervisat om det eller bara föreläst om det?

Att jag har gått igenom något för mina elever betyder inte att eleverna kan det. Det är en skrämmande tanke och det är ännu mer skrämmande att få bevisat för sig att eleverna faktiskt inte har förstått det jag just har förklarat.Som lärare blir man kanske frustrerad och tänker att ”det har vi ju gått…

Lär känna eleven vid kursstart inte vid kursslut

För att kunna ge formativ bedömning på ett individanpassat sätt så måste man veta lite om eleven. Vilket betyg jobbar hen mot, vad tycker eleven är svårt och på vilket sätt visar hen sina kunskaper bäst? När jag börjar en ny kurs så har jag ett kort samtal med varje elev utifrån dokumentet elevens mål med…

1 svar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s